A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тростянецька селищна об'єднана територіальна громада
Вінницька область, Тростянецький район

Відділ програмно -аналітичного забезпечення та інформаційного забезпечення

 

Голоченко Володимир Сергійович

начальник відділу

Контактний  телефон:  (04343) 2-24-85

Електронна пошта: tsrada@ukr.net

Працівники відділу програмно-аналітичного забезпечення та інформаційного забезпечення

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

1

Провідний спеціаліст

Яремчук Тетяна Василівна

 

2

Інспектор

Рогальська Віталіна Вікторівна

 

3

Діловод

Вербецька Олена Миколаївна 

 

 

                                                                                                                                             Додаток 2

                                                                                                   до рішення 33 сесії 7 скликання

                                                                                                        від 16 жовтня 2019 року № 379

 

 

Положення

про відділ програмно-аналітичного та інформаційного забезпечення

Тростянецької селищної ради

 

1. Загальні положення

 

   Відділ програмно-аналітичного та інформаційного забезпечення Тростянецької селищної ради (далі - відділ) є виконавчим органом  селищної ради, підзвітним і підконтрольним раді, підпорядкованим селищному голові, секретарю селищної ради, заступнику селищного голови, які координують діяльність відділу відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.       

            Відділ здійснює свою діяльність відповідно до цього Положення.

В своїй діяльності відділ  керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Кодексом законів про працю України, іншими законами, Постановами Верховної Ради і Кабінету Міністрів України,  розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.

  Чисельність працівників відділу затверджується сесією селищної ради згідно штатного розпису.

 

2. Основні завдання відділу

 

Відділ відповідно до повноважень виконує такі завдання:

 

2.1. Здійснюється організаційне, аналітичне, інформаційне, програмне та інше забезпечення діяльності виконавчих органів Тростянецької селищної ради.

2.2. Забезпечує належне функціонування, впровадження інформаційних і телекомунікаційних технологій, систем і мереж, програмно-апаратних комплексів, системи баз даних з метою інформатизації діяльності всіх структурних підрозділів Тростянецької селищної ради.

2.3. Здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва селищної ради та її виконавчих органів на основі використання наявних і створення нових інформаційних ресурсів та впорядкування доступу до них.

2.4. Забезпечує документно - комунікаційну діяльність керівництва, апарату виконавчого комітету Тростянецької селищної ради, ведення діловодства, здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної і практичної допомоги з цих питань відділам та іншим структурним підрозділам виконавчого комітету селищної  ради.

 

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

та в межах повноважень

 

3.1. Забезпечує належне функціонування та технічне супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем, периферійної техніки апарату Тростянецької селищної ради.

3.2. Організовує та здійснює передачу/приймання документів в електронній формі через системи електронного зв’язку.

3.3. Здійснює технічне супроводження мультимедійного забезпечення заходів, що проводяться в апараті селищної ради.

3.4. Запроваджує разом із підприємством-виробником автоматизовану систему електронного документообігу із використанням електронно-цифрового підпису в апараті Тростянецької селищної ради та здійснює її супроводження;

3.5. Підтримує в актуальному стані бази антивірусних програм, що використовуються в апараті Тростянецької селищної ради;

3.6. Забезпечує впровадження в апараті Тростянецької селищної ради новітніх інформаційних технологій;

3.7. Спільно з іншими структурними підрозділами веде облік і щороку проводить інвентаризацію наявних в апараті Тростянецької селищної ради програмно-технічних засобів, готує проекти договорів на їх закупівлю, технічне обслуговування та ремонт у разі потреби.

3.8. Забезпечує дотримання режиму секретності та службової таємниці при застосуванні інформаційних технологій.

3.9. Здійснює приймання та реєстрацію листів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб, поштою та  електронною поштою, реєструє та контролює терміни їх виконання.

3.10. Здійснює контроль за дотриманням термінів та виконанням рішень ради, розпоряджень та доручень селищного голови.

3.11. Приймає участь в організації проведення засідань виконавчого комітету.

3.12. Реєструє розпорядження селищного  голови.

3.13. Забезпечує порядок формування, оформлення та зберігання розпорядчих документів протягом встановленого терміну.

3.14. Здійснює зняття з контролю розпорядчих документів, які виконані.

3.15. Здійснює контроль за дотриманням єдиної системи діловодства, виконання встановлених правил роботи з документами у відділах, забезпечує ведення діловодства у виконавчому комітеті відповідно до інструкції з діловодства, надання методичної допомоги в організації роботи по веденню діловодства відділам  та працівникам селищної ради.

3.16. Складає номенклатуру справ відділу, забезпечує формування оформлення і зберігання справ відділу для здачі в районний архів.

3.17. Здійснює контроль за відповідністю вимогам інструкції з діловодства проектів рішень ради та розпоряджень селищного голови.

3.18. Здійснює реєстрацію та відправку вихідної кореспонденції ради, виконкому селищної ради.

3.19. Забезпечує підготовку нагород  і привітань селищної  ради, селищного голови.

3.20. Бере участь у проведенні експертизи цінності документів при їх відборі на державне зберігання та готує справи до здачі в архів.

3.21. Забезпечує підготовку нарад при селищному голові (готує порядок денний, довідкові матеріали, повідомлення учасників нарад).

3.22.Організовує підготовку інформації для виступів селищного голови, його звітів, доповідей.

3.23. Приймає участь в розробці звітів, інформаційних та аналітичних записок з питань внутрішньої політики, підготовка для керівництва виконкому та управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю селищної ради необхідних матеріалів з питань діяльності виконавчого комітету.

3.24. Відділ сприяє оперативній взаємодії усіх структурних підрозділів селищної ради.

3.25. Здійснює інформаційне наповнення та технічне забезпечення офіційного веб-сайту селищної ради.

3.26. Сприяє роботі громадської ради при Тростянецькій селищній раді.

3.27. Забезпечує організацію та проведення офіційних заходів з відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій тощо.

3.28. Сприяє реалізації державної політики у сфері інформації, вживає заходів щодо забезпечення розвитку та функціонування української мови в інформаційній та видавничій сферах громади.

3.29. Координує діяльність по розробці, написанню проектів для участі в конкурсах, грантових програмах.

3.30. Надає методичну, інформаційну, організаційну допомогу управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам селищної  ради, комунальним підприємствам, а також в межах своєї компетенції забезпечує підготовку та написання програм, проектів, реалізація яких передбачається за рахунок додатково залучених коштів грантових програм в т.ч. в рамках програм та ініціатив Європейського Союзу та інших програм міжнародної технічної допомоги, здійснює контроль по реалізації таких проектів.

3.31. Відділ також виконує інші  доручення селищного голови.

 

4. Покладення на відділ обов'язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

 

5. Права відділу та його працівників, обов’язки працівників відділу

 

5.1. Відділ має право:

5.1.1. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення організації роботи відділу.

5.1.2. Перевіряти дотримання законності структурними підрозділами селищної ради, контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог чинного законодавства.

5.1.3. Робити запити та в установленому порядку одержувати від посадових осіб селищної ради  матеріали з питань компетенції відділу.

5.1.4. Залучати інших спеціалістів селищної ради до підготовки проектів актів, інших документів, а також розроблення та здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.

5.1.5. Брати участь у нарадах та інших заходах із питань юридичної та кадрової роботи, що проводяться в селищній раді, скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

5.1.6. Пропозиції відділу щодо приведення у відповідність із законодав­ством проектів рішень, розпоряджень, наказів, інших актів, що суперечать закону, є обов'язковими для розгляду селищним головою.

 

5.2. Працівники Відділу мають право:

 

5.2.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.2.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.2.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.2.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.2.5. На соціальний і правовий захист.

5.2.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.2.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.2.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

 

5.3. Працівники Відділу зобов'язані:

 

5.3.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.3.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбай­ливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

5.3.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов'язків.

5.3.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

5.3.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого по­рядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємо­відносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.3.6. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

5.3.7. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.3.8. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.3.9. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.3.10. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

5.3.11. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

5.3.12. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5.3.13. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

5.3.14. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

5.3.15. Працівники виконують й інші обов'язки відповідно до чинного законо­давства України.

 

5.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

 

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового ста­новища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вва­жаються корупційними.

5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об'єднання громадян або конкретної особи.

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв'язку зі своєю службовою діяльністю.

5.4.5. Брати участь у страйках.

 

6.  Керівництво відділу.

 

6.1. Відділ  очолює начальник відділу, який призначається та звільнюється з посади селищним головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

6.2. Розподіл обов’язків між працівниками відділу здійснює начальник відділу  за погодженням з головою селищної ради

6.3. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права начальника відділу визначаються цим Положенням.

6.4. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований селищному голові.

6.5. Начальник відділу забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Відділ завдань та доручень керівництва Тростянецької селищної ради

6.6. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Відділу:

- повна вища освіта відповідного напрямку за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.

- стаж роботи за фахом у державній службі та в органах місцевого самоврядування не менше 3 років, або стаж роботи в інших сферах управління не менше 5 років.

6.7. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) – виконання його обов’язків покладається відповідно до розпорядження селищного голови.

6.8.Начальник Відділу здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Відділ, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Тростянецької селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови.

 

 

7. Відповідальність

 

7.1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством.

7.2. Працівник відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів чи свободи громадянина, підприємства, установи, організації, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.3. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

8. Взаємодія відділу

 

         8.1. Під час своєї діяльності відділ взаємодіє із структурними підрозділами селищної ради, іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності в межах повноважень, передбачених цим Положенням.

 

9. Прикінцеві положення.

 

9.1. Відділ утримується за рахунок бюджету селищної ради.

9.2. Керівництво селищної ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

9.3.  Ліквідація і реорганізація відділу проводиться Тростянецькою селищною радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь