A A A K K K
для людей із порушенням зору
Тростянецька селищна територіальна громада
Вінницька область, Гайсинський район

Управління фінансів

Коломієць Тетяна Петрівна

начальник управління 

Контактний  телефон:  (04343) 2-17-85

Електронна пошта:  upfintr68@gmail.com

Адреса управління: смт Тростянець, вул. Соборна, 37

Графік роботи: понеділок-четвер — з 8.00 год. до 17.00 год.

                                   п’ятниця — з 8.00 год. до 16.00 год.

                                   перерва: з 12.00 год. до 12.45 год.

                                   вихідний: субота, неділя

 

Працівники управління фінансів

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові

1.

Заступник начальника управління

Тунда Людмила Василівна

 

2.

Головний  спеціаліст

Жук Ольга Олександрівна

3.

Головний  спеціаліст

Шнирук Леся Станіславівна

4.

Головний  спеціаліст

Діденко Галина Володимирівна

      

             Додаток

до рішення 17 сесії 7 скликання

  від 24.01.2019 року №213

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління фінансів Тростянецької селищної ради

 (нова редакція)

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

1.1.Управління фінансів Тростянецької селищної ради (далі – Управління) є виконавчим органом Тростянецької селищної ради.

1.2.Управління є підзвітним і підконтрольним Тростянецькій селищній раді, підпорядковується її виконавчому комітету та селищному голові. Управління є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів ради, покладених на нього у встановленому порядку.

1.3.Управління в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, Бюджетним кодексом України,ухвалами ради громади, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями голови громади, іншими нормами чинного законодавства України, а також даним Положенням.

1.4.Управління є юридичною особою публічного права, веде самостійний баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах Державного казначейської служби  України, у межах своїх повноважень укладати угоди від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами, мати майнові та немайнові права, нести зобов’язання. Управління має печатку із зображенням Державного герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи публічного права.

1.5.Порядок взаємодії Управління з іншими виконавчими органами селищної ради визначаються селищним головою.

2.ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ

Управління утворено для здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання її фінансових ресурсів.

2.1.Основними завданнями Управління є:

2.1.1.Забезпечення реалізації політики місцевих органів влади щодо фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку громади;

2.1.2.Розроблення в установленому порядку проекту бюджету громади та забезпечення його виконання;

2.1.3.Складання розрахунків до проекту селищного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд виконавчого комітету селищної ради;

2.1.4.Проведення разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету селищної ради аналізу фінансово-економічного стану громади, перспектив його подальшого розвитку;

2.1.5.Здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

2.1.6.Здійснення у встановленому законом порядку фінансування видатків місцевого бюджету;

2.1.7.Залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій громади незалежно від форм власності і коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;

2.1.8.Об’єднання на договірних засадах коштів місцевого бюджету громади та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів громади;

2.1.9.Здійснення відповідно до законодавства контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.

2.2.Управління відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1.Реалізує відповідно до Бюджетного кодексу України фінансову політику органів місцевого самоврядування.

2.2.2.Забезпечує у межах своїхповноваженьзахист прав і законнихінтересівфізичних та юридичнихосіб;

2.2.3.Надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

2.2.4.Готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку громади;

2.2.5.Аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку громади та вживає заходів до усунення недоліків;

2.2.6.Готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку громади та враховує їх під час складання проекту бюджету громади;

2.2.7.Бере участь у:

  • підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

  • підготовці звітів селищного голови для їх розгляду на сесії селищної ради;

  • розробленні проектів та проведення експертизи  розпоряджень селищногоголови та рішень сесій селищної ради по питанню формування, внесення змін та виконання селищного бюджету;

  • розробленні та погодженні проектів  нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

  • підготовці балансу фінансових ресурсів селища.

2.2.8.Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

2.2.9.Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

2.2.10.Визначає порядок та термін розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

2.2.11.Здійснює аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо відповідності меті, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів

2.2.12.Організовує роботи щодо складання проекту бюджету громади і забезпечує його виконання згідно з вимогами бюджетного законодавства.

2.2.13.Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту бюджету.

2.2.14.Подає до відповідних державних органів необхідні фінансові показники і пропозиції щодо складання проекту бюджету громади.

2.2.15.Подає на розгляд виконавчого комітету та ради проект бюджету громади.

2.2.16.Складає, затверджує тимчасовий розпис селищного бюджету та розпис селищного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису селищного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису селищного бюджету встановленим бюджетним призначенням.

2.2.17.Затверджує паспорти бюджетних програм.

2.2.18.Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з місцевого  бюджету.

2.2.19.Проводить моніторинг змін, що вносяться до селищного бюджету

2.2.20.Здійснює в установленому порядку фінансування видатків з бюджету громади.

2.2.21.Забезпечує використання коштів Державного бюджету України, передбачених для бюджету громади.

2.2.22.Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевого бюджету.

2.2.23.Готує та подає селищній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів селищного бюджету.

2.2.24.Розглядає та подає  пропозиції  що розміщення тимчасово вільні кошти місцевого бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків.

2.2.25.Розглядає та подає  пропозиції  для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету.

2.2.26.Розглядає звіти про виконання бюджету та інші фінансові звіти, подані органами Державної казначейської служби України.

2.2.27.Інформує про хід виконання бюджету громади у поточному бюджетному періоді та підсумки виконання бюджету за рік.

2.2.28.Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства та інших нормативних актів з фінансово-бюджетних питань.

2.2.29.Здійснює забезпечення та реалізацію фінансово-бюджетної політики на рівні громади.

2.2.30.Здійснює аналіз виконання дохідної частини бюджету громади.

2.2.31.Здійснює організацію та проведення роботи з планування і прогнозування доходів бюджету громади.

2.2.32.Здійснює загальне методичне керівництво, розробку вказівок і форм з питань складання проекту бюджету щодо доходів для структурних підрозділів ради громади, координує діяльність учасників бюджетного процесу.

2.2.33.Витребує, одержує та узагальнює інформацію про структурних підрозділів ради громади, органів державної фіскальної служби, інших компетентних органів стосовно надходжень доходів бюджету.

2.2.34.Здійснює підготовку матеріалів, зведених аналітичних таблиць і розрахунків щодо доходів бюджету, здійснює моніторинг виконання бюджету громади за доходами.

2.2.35.Здійснює підготовку аналітичних доповідних записок про стан виконання дохідної частини бюджету громади, розробляє пропозиції щодо вишукання додаткових джерел наповнення бюджету.

2.2.36.Збирає та узагальнює інформацію про надходження місцевих податків та зборів до бюджету громади, у тому числі в розрізі платників.

2.2.37.Здійснює контроль за станом виконання бюджету розвитку громади, повнотою надходження коштів від приватизації, продажу та оренди майна і земельних ділянок, у тому числі в розрізі платників.

2.2.38.Здійснює нагромадження та систематизацію інформації про окремі показники економічного розвитку громади щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів бюджету.

2.2.39.Здійснює підготовку довідок, службових записок про стан надходження загальнодержавних і закріплених доходів з пропозиціями щодо збільшення та поліпшення механізму їх надходження, уведення нових видів місцевих податків та зборів, передбачених чинним законодавством.

2.2.40.Здійснює контроль за станом виконання надходжень до бюджету громади від корпоративних прав, користування та розпорядження об’єктами інтелектуальної власності громади.

2.2.41.Здійснює підготовку та оформлення документів на отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів для бюджету громади, адміністрування інших залучених фінансів.

2.3.Управліннямає право:

2.3.1.Звертатись та одержувати у встановленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших відділів, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2.3.2.Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), науковців та представників громадськості для підготовки і розгляду питань, що належать до його компетенції.

2.3.3.Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

2.3.4.Контролювати виконання власних наказів та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні наказів Управління.

2.3.5.Видавати в межах своєї компетенції накази, які є обов’язковими для виконання на території громади всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.

2.3.6.Управління користується також й іншими правами, передбаченими для виконавчого органу ради громади відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших норм чинного законодавства України.

 

3.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УПРАВЛІННЯ

3.1.Діяльність Управління здійснюється на основі перспективного та поточного планів роботи. Спеціалісти Управління працюють на основі індивідуальних планів роботи.

3.2.Начальник Управління здійснює керівництво діяльністю Управління, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

3.3.На період відпустки або на час відсутності начальника Управління його обов’язки виконує працівникуправління відповідно до розпорядження селищного голови.

3.4.Виконавчий комітет Тростянецької селищної ради зобов’язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Управління, забезпечити їх приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами та літературою.

3.5.Управління утримується за рахунок коштів селищного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління затверджує селищна рада.

3.6.У своїй діяльності Управління взаємодіє з іншими виконавчими підрозділами ради громади, Департаментами фінансів,  органами державної фіскальної служби, територіальними органами Державної казначейської служби, іншими територіальними органами виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

4.ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ, ЙОГО ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1.Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади селищний голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2.Начальник Управління безпосередньо підпорядкований голові громади.

4.3.Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права начальника Управління визначаються цим Положенням.

4.4.Начальник Управління відповідно до покладених на нього обов’язків:

4.4.1.Здійснює загальне керівництво роботою Управління.

4.4.2.Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Управління завдань та доручень керівництва ради.

4.4.3.Затверджує плани роботи, посадові інструкції працівників Управління.

4.4.4.Забезпечує взаємодію Управління з іншими виконавчими органами ради.

4.4.5.Розпоряджається коштами в межах кошторису Управління.

4.4.6.Проводить експертизи  нормативно-правових документів, проектів програм місцевого рівня щодо відповідності вимогам чинного бюджетного законодавства;

4.4.7.Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, а також службової інформації в Управлінні.

4.4.8.Забезпечує взаємодію Управління з іншими виконавчими органами ради.

4.4.9.Відповідає на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Управління.

4.4.10.Контролює дотримання особовим складом Управління вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України.

4.4.11.Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Управління.

4.4.12.Забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності Управління.

4.4.13.Координує організаційне, інформаційне та матеріально – технічне забезпечення Управління.

4.4.14.Видає в межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання особовим складом Управління.

4.4.15.Затверджує розпис доходів, видатків, кредитування та фінансування бюджету громади на рік і тимчасовий розпис на відповідний період.

4.4.16.Подає на затвердження голові громади проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах затвердженої чисельності.

4.4.17.Здійснює керівництво та відповідає за організацію роботи щодо забезпечення та дотримання чинного законодавства про охорону праці.

4.4.18.Веде особистий прийом громадян та організовує розгляд пропозицій, заяв та скарг працівниками Управління згідно із Законом України «Про звернення громадян».

4.4.19.Забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників.

4.4.20.Забезпечує системне та оперативне оприлюднення на веб-порталі громади в мережі Інтернет інформації, що входить до компетенції Управління, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації.

4.4.21.Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

4.4.22.Подає на затвердження сесії селищної ради положення про управління.

4.5.Начальник Управління повинен знати: закони України, що стосуються діяльності Управління, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно- правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій з питань фінансів; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову, державну мову.

4.6.Кваліфікаційними вимогами до посади начальника Управління є наявність вищої освіти економічного спрямування за освітньо-кваліфікайним рівнем спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років, за необхідності, виходячи із виконання Управління основних завдань та функцій.

4.7.Начальник Управління несе відповідальність за:

4.7.1.Неналежну організацію роботи Управління, незадовільний стан діловодства, службової та виконавської дисципліни.

4.7.2.Незабезпечення виконання покладених на Управління завдань та функцій, передбачених цим Положенням.

4.7.3.Недотримання законності в службовій діяльності працівниками Управління.

4.7.4.Незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим складом Управління.

4.7.5.Негативні наслідки наказів, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність.

4.7.6.Незабезпечення створення належних умов з охорони праці.

4.7.7.Невідповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства.

4.7.8.Невиконання рішень ради громади та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень селищного голови.

4.7.9.Несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що належать до компетенції Управління.

4.8.За відсутності начальника управління його обов’язки виконує працівник управління відповідно до розпорядження селищного голови.

4.9.Начальник Управління здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Управління, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Тростянецької селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Тростянецького селищного голови.

5.ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ УПРАВЛІННЯ

5.1.Працівники Управління мають право:

5.1.1.Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2.На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3.На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4.На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5.На соціальний і правовий  захист.

5.1.6.Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7.Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.1.8.Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.2.Працівники Управління зобов’язані:

5.2.1.Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2.Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна громади та її виконавчих органів.

5.2.3.Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

5.2.4.Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

5.2.5.Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в приміщенні адміністративної будівлі.

5.2.6.Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7.Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.8.Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.9.Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.10.Підтримувати авторитет громади та її виконавчих органів.

5.2.11.Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі під час виконання службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

5.2.12.Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5.2.13.Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

5.3.Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства.

5.4.Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

5.4.1.Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.4.2.Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

5.4.3.Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

5.4.4.Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

6.ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ

6.1.Управління фінансується за рахунок коштів селищного бюджету, виділених на його утримання.

6.2.Управління володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства.

6.3.Оплата праці працівників Управління здійснюється відповідно до чинного законодавства.

7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ УПРАВЛІННЯ

7.1.Працівник управління, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.2.За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Управління притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

8.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1.Покладення на Управління обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань дотримання бюджетного законодавства та фінансового забезпечення, не допускається.

8.2.Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом Тростянецької селищної ради.

8.3.Реорганізація чи ліквідація Управління здійснюється на підставі рішення Тростянецької селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

               Секретар селищної ради                                                             Н.Вдовиченко

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь